Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Kliknutím na políčko a následným odoslaním vyplneného formuláru udeľujete výslovný súhlas NN spoločným prevádzkovateľom (NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853) so spracovaním Vašich osobných údajov v poskytnutom rozsahu pre účely marketingového spracúvania osobných údajov, vrátane štatistického vyhodnocovania údajov pre potreby marketingu a komerčnej komunikácie, zasielania korešpondencie formou správy elektronickej pošty, formou služieb krátkych správ alebo iným obdobným spôsobom. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí troch rokov odo dňa jeho udelenia. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov sú dostupné na webstránke Spoločnosti www.nn.sk.