Mýty o práci NN poradcu

Nedaj na reči, kým ti ich nepoviem ja.

Zdieľať video: E-mail

NN ti ponúka viac výhod, ako som stihol povedať vo videu.

3 mýty o práci NN poradcu

Ide o podomový predaj

Techniky podomového predaja nevyužívame. Poskytujeme poradenstvo v oblasti krytia rizík a dôchodkového zabezpečenia založené na odporúčaní spokojného klienta. V oblasti predaja sa tiež opierame o široké portfólio klientov NN.

Pracuje v multi-level spoločnosti

NN nie je multi-level spoločnosť. NN poradcovia sú zaradení do menších skupín (unít), ktoré riadi Unit manažér. Jednotlivé unity pokrývajú rovnomerne celé Slovensko a sú združené do 9 regiónov na čele ktorých stoja Regionálni riaditelia.

Žije na úkor klientov

Viac ako tvorbe okamžitého zisku sa venujeme poskytovaniu pravdivých informácií, starostlivosti o klienta a dôslednému plneniu našich sľubov, ktoré sú predpokladom dlhotrvajúceho vzťahu s klientom.


Ďalšie videá

Náplň práce

Práca NN poradcu

Priprav sa na čistú prácičku.

Príjem a kariéra

Práca NN poradcu

Pozrime sa bližšie na to, koľko zarobíš.

Ponúkané produkty

Práca NN poradcu

Tak ti poviem. Menej je viac.

Spoľahlivosť pri poistnom plnení

Práca NN poradcu

Na NN sa môžeš spoľahnúť. Veď pozeraj.


Staň sa NN poradcom

Odošlite formulár a budeme vás kontaktovať e-mailom

Pozor, formulár obsahuje chyby

Ďakujeme za odoslanie formulára

Vyplnením formulára s kontaktnými údajmi dotknutej osoby a následným kliknutím na políčko odoslať berie dotknutá osoba na vedomie, že NN spoloční prevádzkovatelia (NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853) spracúvajú osobné údaje (potenciálneho) finančného agenta – dotknutej osoby za účelom vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy o vykonávaní finančného sprostredkovania, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). NN spoloční prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje po dobu trvania predzmluvných vzťahov, v prípade ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak NN spoloční prevádzkovatelia osobné údaje dotknutej osoby zlikvidujú do 6 mesiacov od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na webstránke www.nn.sk.
x

Zdielať video cez
e-mail

Pri generovaní správy nastala chyba. Skúste znova odoslať formulár.