Pozri si video, v ktorom ťa Čeky naučí jeden zo svojich výrazov. Skús ho napodobniť podľa jeho inštrukcií a následne sa odfoť.

Potvrď spustenie kamery
Drag & Drop
Nauč sa tento výraz  z 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – obrazového záznamu podobizne hráča hry “Čítaj mi z tváre”

Ja, ako dotknutá osoba (ďalej len „Dotknutá osoba“) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o OOU“) kliknutím na Spustiť hru udeľujem spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s., so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1095/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: obrazového záznamu mojej podobizne (ďalej len „obrazového záznamu“) poskytnutého v rámci hry “Čítaj mi z tváre” (ďalej len „hry“), a to pre marketingové účely súvisiace s realizáciou hry. Tento súhlas je platný do 1 mesiaca od zahrania hry.

V prípade ak bude obrazový záznam obsahovať osobné údaje (obrazový záznam podobizne) inej fyzickej osoby má Prevádzkovateľ za to, že Dotknutá osoba disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom tejto inej fyzickej osoby so spracúvaním jej osobných údajov v súlade so zákonom o OOU.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Prevádzkovateľom nedôjde k zverejneniu obrazového záznamu Dotknutej osoby v žiadnom rozsahu, obrazový záznam je oprávnená zverejniť len Dotknutá osoba prostredníctvom zverejnenia výsledkov hry na svojom facebookovom profile. Prevádzkovateľ nebude vykonávať cezhraničný prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretích krajín. Dotknutá osoba súhlasí, že v prípadoch, ak má Prevádzkovateľ podľa osobitného zákona voči nej oznamovaciu povinnosť, táto oznamovacia povinnosť bude splnená, ak sa oznam uverejní na webovej stránke Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba udeľuje súhlas dobrovoľne a môže ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu: marketing@nn.sk alebo zaslaním žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa. Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe, nebudú sprístupnené žiadnemu príjemcovi. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať v zmysle ustanovenia § 28 zákona o ochrane osobných údajov okrem iného potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané a opravu alebo likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vo všeobecne zrozumiteľnej forme má Dotknutá osoba právo na informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o OOU, právo na blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti a i. Za účelom realizácie hry Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa: M7 s.r.o., so sídlom: Štúrová 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35 853 123.